Home

CADCOM - KATASTARSKE IZMJERE

Uvid u aktivnosti korištenjem GIS preglednika
ODABIR OPĆINE

UPUTE

Uključite se u postupak katastarske izmjere Vaših katastarskih čestica
Saznaj više

ZAKONSKA REGULATIVA

Prava i obveze sudionika u katastarskoj izmjeri propisane su zakonskim i podzakonskim aktima
SAZNAJ VIŠE

KATASTARSKE IZMJERE

Katastarska izmjera na području Općine Gornja rijeka za dio k.o. Gornja Rijeka na temelju ugovora potpisanog s Općinom Gornja Rijeka,...
Katastarska izmjera na području Općine Pisarovina za k.o. Lučelnica na temelju ugovora potpisanog s Općinom Pisarovina i Državnom geodetskom upravom...
Katastarska izmjera na području Općine Kali za k.o. Kali na temelju ugovora potpisanog s Općinom Kali i Državnom geodetskom upravom...
Katastarska izmjera na području Općine Podgora za dio k.o. Igrane na temelju ugovora potpisanog s Općinom Podgora i Državnom geodetskom...
Katastarska izmjera na području Općine Sali za dio k.o. Sali na temelju ugovora potpisanog s Općinom Sali i Državnom geodetskom...

CADCOM d.o.o.

TVRTKA JE OSNOVANA PRIJE VIŠE OD 25 GODINA, U MEĐUVREMENU SMO IZRADILI KATASTARSKE IZMJERE ZA VIŠE OD 30 KATASTARSKIH OPĆINA…

Cadcom d.o.o. je tvrtka koja se bavi geodetskim poslovima za koje posjeduje suglasnost dobivenu od Državne geodetske Uprave. Tvrtka je s radom započela 1990. godine sa sjedištem u Zagrebu. Glavne djelatnosti Cadcoma su: katastarske izmjere, aerofotogrametrijska snimanja, te fotogrametrijska i hidrografska mjerenja. Od ostalih usluga nudimo i izradu parcelacijskih elaborata, izradu elaborata za upis u katastar, te sve ostale geodetske elaborate, iskolčenje građevina, geodetski nadzor i praćenje svih vrsta inženjerskih geodetskih poslova.

Saznaj više