Upute

 

1) Upute za korištenje GIS preglednik katastarske izmjere

GIS portal namijenjen je svim fizičkim i pravnim osobama nositeljima prava na katastarskim česticama u katastarskoj općini Kali. U sklopu GIS portala napravljen je GIS preglednik koji omogućuje uvid u aktivnosti na katastarskoj izmjeri za k.o. Kali. Korištenjem GIS preglednika možete saznati sve detalje o vremenskom planu identifikacije propisno obilježenih katastarskih čestica , dok će se u kasnijoj fazi radova moći izvršiti uvid u izmjereno stanje i prikupljene podatke.

Saznaj više

2)Često postavljena pitanja

Što je to katastarska izmjera i koja je njena svrha ? Zašto se radi katastarska izmjera ? Što je to identifikacija katastarskih čestica? Kako propisno obilježiti katastarsku česticu? Što ako se ne mogu dogovoriti sa susjedom oko međe?

Odgovore na ova i sva ostala često postavljena pitanja možete saznati ukoliko klikne na “saznaj više“.

Saznaj više

3)Upute nositeljima prava na katastarskim česticama

U postupku identifikacije će se na licu mjesta, zapisnički konstatirati zatečeno stanje, te izvršiti uzimanje podataka o nositelju prava na zemljištu (vlasniku, ovlašteniku ili nositelju drugih prava) te načinu ili osnovu stjecanja prava na predmetnom zemljištu ili nekretnini.

Da bi se postupak identifikacije i pokazivanja granica zemljišta mogao uspješno obaviti nositelji prava na zemljištu (njihovi ovlaštenici ili zakonski nasljednici) obvezni su izvršiti, obilježavanje granica vlasništva (međa) svojeg zemljišta, na za to zakonom i uputama propisani način.

Saznaj više

4)Stanje katastra i zemljišnih knjiga u RH

Od stjecanja Hrvatske neovisnosti DGU je suočena s problemom svog povijesnog nasljeđa u vidu ažurnosti katastarskog operata koji ne odgovara stvarnom stanju na terenu, te njegove neusklađenosti sa zemljišnom knjigom. Proces preobrazbe zemljišne administracije započeo je donošenjem Zakona o Zemljišnim knjigama 1996. godine, odnosno Zakona o državnoj izmjeri i Katastru nekretnina 1999. godine.

Saznaj više

5)DGU - O katastru i zemljišnim knjigama

Hrvatski sustav registriranja nekretnina i prava na njima zasniva se na dva registra - katastru i zemljišnoj knjizi. U katastru se nekretnine opisuju po njihovim tehničkim karakteristikama. Katastarski podaci o nekretninama (katastarskim česticama) temelj su za osnivanje, obnovu, vođenje i održavanje zemljišnih knjiga. U zemljišnim se knjigama podacima o katastarskim česticama, utvrđenima po katastru, pridružuju podaci o nositeljima prava na katastarskim česticama.

Saznaj više

6)Vodič za rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretninama u RH

Namjera je Vodiča približiti i pojasniti postupke koji su mogući instrumenti što bržeg rješavanja imovinskopravnih odnosa ponajprije onima koji rade na europskim projektima, a nisu pravnici, kako bi se upoznali sa osnovama zemljišnoknjižnog i parničnog postupka. U tu svrhu vodič sadrži kratak pregled koraka svakog postupka, kao i neke primjere obrazaca koji se u tim postupcima koriste.

Saznaj više

7)Analiza utjecaja katastarskih izmjere i obnove zemljišne knjige na jedinice lokalne samouprave

U ovoj Analizi prikazani su efekti utjecaja provedenih novih katastarskih izmjera i obnove zemljišnih knjiga na jedinice lokalne samouprave te na ostale elemente bitne za proces usklađenja podataka u registrima nekretnina, odnosno bitne za realizaciju stvarnih konačnih efekata ovih aktivnosti kroz omogućavanje korištenja takvih obnovljenih podataka.

Saznaj više

8)Površina parcele – što je to ?

Počeci katastra u našim krajevima vezani su za ime cara Franje II Habsburgovca koji je, (nakon nekih pokušaja Marije Terezije u osnivanju zemljišne evidencije) donio 23.12.1817. godine Zakon o stabilnom katastru zemljišta. Zakon je donesen iz osnovnog razloga da se stvori pravična osnova za prikupljanje poreza sa osnova poljoprivrede i taj porezni sustav zadržao se do prije nekoliko godina u nas (porez od poljoprivrede na osnovu katastarskog prihoda).

Saznaj više