Zakonske rugulative

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

PRAVILNIK O KATASTARSKOJ IZMJERI I TEHNIČKOJ REAMBULACIJI
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Pravilnik o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji

Pravilnik o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji
Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina

Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina
Zakon o gradnji

Zakon o gradnji
Zakon o prostornom uređenju

Zakon o prostornom uređenju